Vinh danh 17 doanh nhân trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn