Tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn