Bị phát hiện, năm đối tượng bỏ hàng lậu chạy vào rừng

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn