Kỳ vọng mô hình quản lý vốn tập trung

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn