NTC lãi 104 tỷ trong 6 tháng, thực hiện 23% kế hoạch năm

.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận tăng trưởng 24% đạt 104 tỷ đồng, thực hiện 23% kế hoạch năm.

Tính riêng trong quý II, doanh thu thuần của NTC tăng trưởng 14% đạt 48 tỷ đồng. Giá vốn không đáng kể giúp công ty ghi nhận lợi nhuận gộp cao gấp rưỡi cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ còn 32 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi lãi cho vay suy giảm. Chi phí lãi vay gia tăng khiến chi phí tài chính tăng 142%. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng.

Kết quả, NTC báo lãi trước thuế tăng nhẹ lên 64,5 tỷ đồng. Trừ đi chi phí thuế TNDN, công ty còn hơn 55 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NTC ghi nhận doanh thu thuần tăng 18% lên 86 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng, tăng trưởng 24%. EPS đạt mức 5.484 đồng.

Tại đại hội thường niên 2018, Nam Tân Uyên đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với chỉ tiêu doanh thu 610,5 tỷ và lợi nhuận trước thuế 451 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 23% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của NTC tăng gần 500 tỷ so với đầu năm lên 3.318 tỷ đồng; chủ yếu là tăng mạnh tiền gửi có kỳ hạn và tăng tiền thuê đất.

Nợ phải trả cuối kỳ là 2.951 tỷ đồng, chủ yếu phân bổ ở khoản mục doanh thu dài hạn chưa thực hiện với 2.263 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 367 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 128,7 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn