12 con giáp năm nào mua nhà được tuổi, hướng nhà nào phát tài phát lộc?

.
.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

Nếu 12 con giáp đang băn khoăn không biết nên mua nhà năm nào hợp tuổi hay chọn hướng nhà nào cho phù hợp với mệnh cách để gia đạo an khang, phát tài phát lộc…, xem nội dung dưới đây để biết câu trả lời.

Khi mua nhà, ngoài việc cân nhắc giá cả, vị trí, diện tích, điều kiện tiện dụng… một vài yếu tố quan trọng khác không thể bỏ qua chính là mua nhà hợp tuổi, không bị xung khắc và chọn hướng nhà nào sao cho phù hợp, giúp gia đạo an khang, dễ phát tài phát lộc.

Dưới đây là một số lưu ý về tuổi tác mua nhà, hướng nhà hợp mệnh dành cho 12 con giáp. Căn cứ vào đó, mỗi người chọn ra căn nhà phù hợp để có thể đón lành tránh dữ, đón những may mắn, sự thịnh vượng, tránh được những rắc rối, xui xẻo sau này.

 • Người tuổi Tý
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn những năm Sửu, Thìn, Thân. Kị những năm Ngọ và Mùi.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Đông Bắc (thiên về Bắc), Tây Nam (thiên về Tây), Đông Nam (thiên về Đông). Hướng kị: chính Nam, Tây Nam (thiên về Nam).

 • Người tuổi Sửu
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào những năm Tý, Tị và Dậu. Kị những năm Mùi, Tuất.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Chính Bắc, Đông Nam (thiên về Nam), chính Tây. Hướng kị: Tây Nam (thiên về Nam), Tây bắc (thiên về Tây).

 • Người tuổi Dần
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn vào những năm Ngọ, Tuất, Hợi. Năm kị: Thân, Tị.

  .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f , .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .postImageUrl , .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f , .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:hover , .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:visited , .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:active { border:0!important; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:active , .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #eaeaea; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #eaeaea; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ub1586e5527b968c3f967417b9559ce5f:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  Xem thêm  Tử vi tuần mới 12 con giáp ngày 23-29/4/2018, tuổi Hợi hứa hẹn 1 tuần bội thu, tuổi Sửu 1 tuần tâm trạng vô cùng tồi tệ

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng nhà Tây Bắc (thiên về Bắc), chính Nam, Tây Bắc (thiên về Tây). Hướng kị: Tây Nam (thiên về Tây), Đông Nam (thiên về Nam).

 • Người tuổi Mão
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn các năm Mùi, Tuất, Hợi, tránh những năm Dậu, Thìn.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn các hướng Tây Bắc (thiên về Tây), Tây Bắc (thiên về Bắc), Tây Nam (thiên về nam), tránh những hướng chính Tây, Đông Nam (thiên về Đông).

 • Người tuổi Thìn
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn các năm Tý, Thân, Dậu, tránh các năm Mão, Tuất.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng chính Tây, Tây Nam (thiên về Tây), chính Bắc. Kị các hướng Tây Bắc (thiên về Tây), chính Đông.

 • Người tuổi Tị
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Sửu, Thân, Dậu. Năm kị: Dần, Hợi.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn mua hướng nhà Tây Nam (thiên về Tây), chính Tây, Đông Bắc (thiên về Bắc). Hướng kị: Tây Bắc (thiên về Bắc), Đông Bắc (thiên về Đông).

 • Người tuổi Ngọ
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Dần, Mùi, Tuất. Kị các năm Tý, Sửu.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Chọn hướng Tây Nam (thiên về Nam), Đông Bắc (thiên về Đông), Tây Bắc (thiên về Tây). Các hướng kị chính Bắc, Đông Bắc (thiên về Bắc).

 • Người tuổi Mùi
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn năm Mão, Ngọ, Hợi, tránh các năm Sửu và Tý.

  .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 , .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .postImageUrl , .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 , .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:hover , .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:visited , .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:active { border:0!important; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:active , .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #eaeaea; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #eaeaea; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499 .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud081bce5d02a3e4955e043c62a24c499:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  Xem thêm  Khoảng trống pháp lý trong căn hộ officetel

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng chính Nam, Tây Bắc (thiên về Bắc), chính Đông. Hướng kị bao gồm Đông Bắc (thiên về Bắc), chính Bắc.

 • Người tuổi Thân
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Tý, Thìn, Tị, tránh mua vào năm Dần, Hợi.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng Đông Nam (thiên về Nam), chính Bắc, Đông Nam (thiên về Đông).

 • Người tuổi Dậu
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Tị, Sửu, Thìn. Năm kị: Mão, Tuất.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng Đông Nam (thiên về Đông), Đông Nam (thiên về Nam), Đông Bắc (thiên về Bắc). Hướng kị: chính Đông, Tây Bắc (thiên về Tây).

 • Người tuổi Tuất
 • Năm thích hợp mua nhà: Nên chọn năm Dần, Ngọ, Mão, nên tránh các năm Thìn, Sửu.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng chính Đông, Đông Bắc (thiên về Đông), chính Nam. Hướng kị: Đông Nam (thiên về Đông), Đông Bắc (thiên về Bắc).

 • Người tuổi Hợi
 • Năm thích hợp mua nhà hợp tuổi: Nên mua nhà vào các năm Mão, Mùi, Dần, hạn chế các năm Tị, Thân.

  Hướng nhà phù hợp nhất: Nên chọn hướng Đông Bắc (thiên về Đông), chính Đông, Tây Nam (thiên về Nam), tránh các hướng Đông Nam (thiên về Nam), Tây Nam (thiên về Tây).

  Theo giadinhtiepthi

  Facebook Comments
  #wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

  TAT 728×90
  Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
  Nguồn: giadinh.net