Miễn hoàn toàn thuế tài sản đối với 11 trường hợp nhà đất

.
.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

Đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhà ở giá trên 700 triệu đồng của Bộ Tài chính đang khiến đông đảo dư luận quan tâm. Dưới đây là 11 trường hợp nhà đất sẽ được miễn giảm thuế hoàn toàn dù giá trị lớn hơn 700 triệu.

Một là, đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Hai là, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề, giáo dục, văn hoá, y tế, môi trường, thể thao.

Ba là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; bệnh binh hạng 1/3; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

nhà đất được miễn hoàn toàn thuế tài sảnnhà đất được miễn hoàn toàn thuế tài sản

Nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, đất xây dựng nhà tình nghĩa… đượcmiễn giảm hoàn toàn thuế tài sản

Bốn là, đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn; cơ sở chữa bệnh xã hội.

.u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 , .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .postImageUrl , .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 , .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:hover , .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:visited , .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:active { border:0!important; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:active , .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #eaeaea; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #eaeaea; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60 .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u687a5afa37fe21352028b671a2468e60:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Bất động sản hoang mang với thuế

Năm là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Sáu là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

Bảy là, đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.

Tám là, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội.

Chín là, các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Luật Nhà ở.

Mười là, người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế.

Mười một, người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định thêm 4 trường hợp được miễn giảm 50% thuế gồm:

Một là, đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Hai là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Ba là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như bệnh binh hạng 2/3, 3/3; thương binh hạng 3/4, 4/4; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

.u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 , .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .postImageUrl , .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 , .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:hover , .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:visited , .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:active { border:0!important; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:active , .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #eaeaea; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #eaeaea; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034 .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u8f98e3ff8d83482f0f6490f084a83034:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Sếp Viettel tại Tanzania bị bắt vì nghi gian lận thuế

Bốn là, người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% – 50% giá tính thuế.

Đồng thời, dự thảo Thuế tài sản của Bộ Tài chính cũng quy định nguyên tắc miễn, giảm thuế cần đảm bảo công bằng, minh bạch và thống nhất trong việc xác định các trường hợp được miễn, giảm thuế, đề nghị quy định nguyên tắc miễn, giảm thuế tài sản.

Cụ thể: Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên theo quy định của Luật này thì được miễn thuế. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư. Người nộp thuế chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn.

Việc miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định.

(Theo Trí thức trẻ)

Facebook Comments
#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

KLK 728×90
Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
Nguồn: giadinh.net