HHA chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

.

Theo đó, HHA dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20% và ngày thanh toán sẽ là ngày 20/06/2019. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 04/06/2019.

Sang năm 2019, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Về kế hoạch kinh doanh, HHA đặt mục tiêu doanh thu thuần 725 tỷ đồng và lãi trước thuế sẽ là 45 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 12% và 2,5% so với kết quả năm trước.

Nguồn: ndh.vn