Hà Nội: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm, chống lãng phí..., để đạt mục tiêu GRDP trên địa bàn từ 7,4% - 7,6% trong năm 2019.
Thu ngân sách
Hà Nội đẩy mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu. Ảnh: TL minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố năm 2019. Trong đó, chính quyền yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, tài nguyên thiên nhiên... để tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm đạt từ 7,4 đến 7,6%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 118 - 120 triệu đồng, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 7,5 - 8,0%.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước và thành phố, tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Đi đôi với đó, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập của Nhà nước; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.

Đồng thời, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, giảm thiểu rủi ro tài khóa.

Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chương trình cũng tập trung tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố từ 10,5% đến 11%.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.../.

Diệu Hoa
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn